ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Καθ. Dr. Σπύρος Θ. Καμαλάκης

Nizhny Novgorod State Pedagogical University
Συνιδρυτής του Ομίλου

Η ευημερία ενός έθνους γίνεται όλο και στενότερα συνδεδεμένη με τις δεξιότητες των ανθρώπων του και την έκταση που οι δεξιότητες αυτές χρησιμοποιούνται στο βέλτιστο. Ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και μια επιστημονική και τεχνική υποδομή, επαρκώς χρηματοδοτούμενη, είναι δύο από τα πρωταρχικά συστατικά στην επίτευξη ανταγωνιστικότητας και ευημερίας. Χρειάζεται μία τομληρή προσπάθεια για να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν ένα αποδοτικό εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και υποδομές έρευνας. Η Lab-Hellas Ltd., μέλος του ομίλου Sangari, ασχολείται με τον τομέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό να βοηθήσει τα έθνη να εκσυγχρονιστούν και να αναπτύξουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους υποδομές μέσω ολοκληρωμένων (turn-key) projects. 

Η Lab-Hellas Ltd. ως μέλος του Ομίλου είναι σε θέση να προσφέρει μία σημαντική συνεισφορά προς την ανάπτυξη ενός έθνους μέσω της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του οργανισμών. Μέσω της πρακτικής (hands-on) εξάσκησης διδάσκονται οι δεξιότητες και μέσω των καλά επανδρωμένων ερευνητικών εργαστηρίων επιτυγχάνεται επιστημονική και τεχνική πρόοδος. Η πρακτική εξάσκηση σε σχολές και πανεπιστήμια απαιτεί καλά εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνικής εκπαίδευσης όπου οι σπουδαστές μπορούν να μάθουν μέσω πειραματισμού. Η έρευνα απαιτεί καλά εκπαιδευμένους επιστήμονες και μηχανικούς που έχουν την διάθεσή τους την τελευταία τεχνολογία μαζί με συνεχή χρηματοδότηση για λειτουργία και συντήρηση. 

Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και υποστηριζόμενη από ουσιαστική εμπειρία στον τομέα αυτό, η Lab-Hellas Ltd. εξασφαλίζει ότι όλες οι ανάγκες των πελατών ερευνούνται σε βάθος από την ομάδα μας ανάπτυξης έργων. 

Η ομάδα ανάπτυξης έργων περιλαμβάνει συμβούλους από κάποια από τα κορυφαία παγκοσμίως πανεπιστήμια και ευρευνητικά κέντρα, κορυφαίους κατασκευαστές επιστημονικών και εκπαιδευτικών προϊοντων και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η μακρά μας εμπειρία συνδυασμένη με τις διεθνείς μας επαφές εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα και εκπαιδευτική αξία του προμηθευόμενου εξοπλισμού καθώς επίσης και των προσφερομένων υπηρεσιών υποστήριξης πριν και μετά την πώληση.
Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, 14001:2015 και 27001:2013 και εγγεγραμμένο μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η εταιρία μας, ηγέτης στον τομέα εκπαιδευτικού εξοπλισμού για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εργάζεται αποκλειστικά για την προμήθεια και εγκατάσταση εκπαιδευτικών/διδακτικών εργαστηρίων, συστημάτων και εξοπλισμού. Τα προϊόντα που προμηθεύουμε καλύπτουν όλους τους τομείς και βαθμίδες κυρίως της επαγγελματικής αλλά και της γενικής εκπαίδευσης και έχουν στόχο αφ’ ενός να κάνουν ευκολότερη τη διαδικασία της γνώσης για τους μαθητές/σπουδαστές και αφ’ ετέρου αποτελεσματικότερη την δουλειά των καθηγητών μέσω της εποπτικότητας του εξοπλισμού, παρέχοντας όχι μόνο εξοπλισμό αλλά και πλήρη υποστηρικτικά βοηθήματα όπως εξειδικευμένη τεχνογνωσία, πειραματικά εγχειρίδια, software κλπ. Αποστολή μας να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε στον τομέα αυτό θεωρώντας τις απαιτήσεις και αξιολογώντας την ικανοποίηση των πελατών μας, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες ανά τον Κόσμο, διατηρώντας υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας, προστατεύοντας κατά το δυνατόν το Περιβάλλον και προσπαθώντας να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητά μας αυτή, συμμορφούμενοι με τις τοπικές και ευρωπαϊκές διατάξεις.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Επικεντρωνόμαστε στην προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας παρακολουθώντας πάντα τις νεότερες εξελίξεις στην τεχνολογία. Στοχεύουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ένα ισχυρό ποιοτικό σημείο αναφοράς στον τομέα μας, εμπλουτίζοντας συνεχώς τις συνεργασίες μας με νέους Οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού, ηγέτες στις νέες τεχνολογίες, και βελτιώνοντας καθημερινά τις προ- και μετά-πώλησης υπηρεσίες μας προς τους Πελάτες μας τηρώντας πάντα τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Προστατεύουμε το Περιβάλλον και αποτρέπουμε την ρύπανση κατά την εκτέλεση της δραστηριότητάς μας. Για το λόγο αυτό επικεντρωνόμαστε στην προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς μας και την υιοθέτηση μεθόδων υπεύθυνης διαχείρισης, απόρριψης και ανακύκλωσης απορριμμάτων, υλικών συσκευασίας και A.H.H.E. για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενθαρύνοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να υιοθετήσουν ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές. Εφαρμόζουμε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με συνέπεια και ευθύνη από όλους του συνεργάτες μας. Εργαζόμαστε συνεχώς για την βελτίωση των αποτελεσμάτων μας και την ενίσχυση της αποδοτικότητάς μας. Μέσω της οικονομικής μας ανάπτυξης προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερες επιχειρηματικές και εργασιακές συνθήκες για το μέλλον, καλύτερους όρους συνεργασίας με τους προμηθευτές μας και επίτευξη νέων περιβαλλοντικών και ποιοτικών στόχων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρία μας δεσμεύεται να διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα όλων των φυσικών και ηλεκτρονικών πληροφοριακών πόρων της εταιρείας με σκοπό τη συμμόρφωσή της με νομοθετικές, επιχειρησιακές και συμβατικές απαιτήσεις.
  Πολιτική μας για την ασφάλεια των πληροφοριών είναι:
 • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριακών πόρων των πελατών της.
 • Η διασφάλιση της πρόσβασης στους πληροφοριακούς πόρους της εταιρείας μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας της υποδομής του δικτύου της.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ακόμη και σε μείζον συμβάν ασφαλείας με τη θέσπιση και εφαρμογή σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζόμενων της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των συμβάντων ασφαλείας.
 • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των συνεργατών / προμηθευτών της εταιρείας με τις ανάγκες και απαιτήσεις της εταιρείας για την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Η καθιέρωση συστηματικών ελέγχων για την αξιολόγηση της εφαρμογής, της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών που εφαρμόζει.
 • Η διερεύνηση όλων των περιστατικών ασφαλείας καθώς και των εικαζόμενων αδυναμιών από αρμόδιο προσωπικό.
 • Η διασφάλιση ότι όλα τα στελέχη μας είναι άμεσα υπεύθυνα για την εφαρμογή της πολιτικής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συνόλου του προσωπικού στους τομείς ευθύνης τους και χωρίς αποκλίσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω Πολιτική, ώστε να αποφευχθούν πιθανές νομικές και οικονομικές συνέπειες για αυτούς και για την εταιρεία

Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και εξελίσσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που εφαρμόζει η εταιρεία υποστηρίζεται από Διαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας.

Η εταιρία μας δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται των δραστηριοτήτων της.

  Η εταιρία μας δεσμεύεται επίσης για τη διαρκή βελτίωση της όσον αφορά στις επιδόσεις της στην ασφάλεια πληροφοριών μέσω:
 • Της συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και της αναζήτησης των αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες
 • Της θέσπισης και αναθεώρησης αντικειμενικών σκοπών στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και της τεκμηριωμένης και συνεχούς παρακολούθησης και μέτρησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Το σύστημα αυτό, που είναι δυναμικό προκειμένου να επιτευχθεί, πέραν της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής, απαιτεί και την ειλικρινή και ενεργή συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της και τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συστηματικής εκτίμησης της επικινδυνότητας της ασφάλειας των πληροφοριακών αγαθών.